VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím realizovaný buď přes internetový obchod www.arp-racingparts.com případně na základě samostatné objednávky kupujícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to dle ustanovení čl.  3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (Řím I.), resp. zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém.

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

Všechny produkty a zboží vyráběné a prodávané prodávajícím jsou určeny pouze pro použití na uzavřených okruzích a závodních tratích a nejsou homologovány pro použití v silničním provozu. Použití prodávajícím dodaného zboží a produktů v běžném silničním provozu je na vlastní odpovědnost zákazníka. Kupující souhlasí s tím, že prodávající nenese žádnou zodpovědnost za osobní újmu na zdraví nebo majetkové škody, které by vznikly jako následek poruchy – pádu na motocyklu či selhání produktů či zboží prodávajícího neodbornou montáží. Objednávkou zboží či produktů vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávajícím je Bc. Radek Novotný, Novosady 34, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 74641671, DIČ: CZ8412274255, podnikajícím pod označením „arp-racing parts“.

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako kupující spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel - osoba, která jako kupující při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - podnikatel - kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem. Kupující – podnikatel si může vytvořit registrací svůj uživatelský účet u prodávajícího. Na účet následně mohou být navázány zvýhodněné ceny. Zrušení uživatelského účtu prodávajícím je možné kdykoli. 

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

II.A. Objednávky prostřednictvím internetového obchodu:

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, což potvrzuje zakliknutím políčka „Objednáním souhlasíte s našimi obchodními podmínkami“. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Je-li kupující držitelem slevového promo kódu, vloží jej v košíku do políčka označeného „slevový kód“ čímž se načte sleva, která se. následně promítne do výše kupní ceny. 

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu potvrzení / akceptaci objednávky. 

V případě, že zboží není na skladě, prodávající kupujícímu na základě jeho objednávky sdělí cenu a termín dodání. Kupí smlouva je uzavřena potvrzením kupujícího. 

II.B. Objednávka přes email:

Na základě poptávky kupujícího, ať už emailové nebo telefonické, zašle prodávající kupujícímu na email nabídku obsahující identifikaci zboží, cenu, způsob a cenu dopravy a předpokládaný termín dodání. Přílohou nabídky budou tyto obchodní podmínky. Akceptací nabídky (potvrzením) ze strany kupujícího je uzavřena kupní smlouva. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

II. Společné ujednání:

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám, vyjma plnění zákonných povinností prodávajícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Každá ze smluvních stran nese vlastní náklady na komunikaci, prodávající neprovozuje žádné zpoplatněné telefonní linky. 

III. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající po uzavření kupní smlouvy připraví zboží k odeslání kupujícímu. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, případně od úhrady, je-li sjednán jiný způsob platby než dobírka. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na kupujícím uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

Volbu způsobu dopravy provádí prodávající v závislosti na velikosti a váze objednaného zboží. Zboží je zpravidla doručováno prostřednictvím smluvní přepravní služby. 

Při rekapitulaci objednávky v košíku se kupujícímu zobrazí cena dopravy, která bude kalkulována podle místa doručení a velikosti zásilky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje i souhlas s cenou dopravy.

V případě emailové poptávky bude kupujícímu sdělena cena dopravy v rámci nabídky prodávajícího.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem (faktura – u kupujícího spotřebitele slouží jako záruční list). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vy prodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Kupní cenou je cena platná v době objednání. 

Způsoby plateb:

  • Platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem kurýrní službou.
  • Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě na následující účet 1388814012/3030.
  • Platba platební bránou

Po dokončení objednávky zašle prodávající kupujícímu potřebné informace k platbě e-mailem (číslo účtu, částku a variabilní symbol). Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s dodáním zboží v plné výši.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) je kupní cena takového zboží obratem odeslána zpět na číslo účtu, ze kterého byla převedena, pokud není dohodnuto jinak.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, vyjma zboží, které je upravováno dle jeho přání. V případě odstoupení před expedicí zboží, postačí odstoupení buď telefonicky nebo na e-mail: info@arp-racingparts.com .

V souladu s § 1829, odst. 1 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující odstoupení musí sdělit písemně, a to na adresu: Radek Novotný, Novosady 34, 594 01 Velké Meziříčí, nebo email (na info@arp-racingparts.com). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

Zboží, které bude kupující v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, faktury, atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, prodávající doporučuje kupujícímu zásilku pojistit. Náklady na dopravu zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy nese kupující.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena za zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém vrácení zboží.

Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po kupujícím požadovat náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží dle ust. § 1833 občanského zákoníku, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy (tedy zrušit jednostranně kupní smlouvu nebo její část) kdykoli i bez uvedení důvodu. 

V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího a dohodne s ním způsob vrácení kupní ceny, byla-li již kupujícím uhrazena.  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající je mj. oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím. Za podstatné porušení povinností kupujícího se považuje např. prodlení s úhradou delší než 5 dní. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat podmínky odpovědnosti za vady uvedené v těchto obchodních podmínkách. Kupující je povinen řídit se montážními instrukcemi, které obdrží se zbožím a které obsahují odkaz na podrobný montážní návod dostupný na webových stránkách prodávajícího, a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Prodávající neodpovídá za jakékoliv mechanické poškození vzniklé pádem motocyklu – havárii, ani za běžné opotřebení.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující, který je spotřebitelem, uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Odesláním objednávky stvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.  

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost pro posouzení reklamované vady, zejména je povinen na výzvu prodávajícího předložit bez zbytečného odkladu zboží, na němž je vada reklamována prodávajícímu k posouzení. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

IX. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení ZDE.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (reklamační nárok) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Reklamuje – li kupující vadu dodávky spočívající v zaslání jiných než objednaných výrobků, či vadu dodaného výrobku, lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Bude-li kupující reklamovat chybějící kusy objednaného zboží, počíná lhůta pro vyřízení reklamace běžet doručením reklamace prodávajícímu. 

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, za kterou prodávající odpovídá, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Kupující může vyjádřit svůj souhlas, resp. nesouhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, a to před odesláním objednávky. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář reklamace.

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Kupující zatržením políčka „Objednáním souhlasíte s našimi obchodními podmínkami“ vyjadřuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že se tyto platně staly součástí kupní smlouvy. 

K mimosoudnímu řešení sporů se spotřebitelem je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, www.coi.cz . Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2021 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.

 

Ke stažení:
Odstoupení od kupní smlouvy - vzorový formulář
Reklamace/vrácení zboží - vzorový formulář